начало услуги - Босто Консулт ЕООД - Пловдив счетоводни услуги - Босто Консулт ЕООД - Пловдив финансови услуги - Босто Консулт ЕООД - Пловдив юридически услуги - Босто Консулт ЕООД - Пловдив административни услуги - Босто Консулт ЕООД - Пловдив
счетоводство - счетоводни услуги в гр. Пловдив
счетоводство, счетоводни услуги в гр. Пловдив

 

Босто Kонсулт ЕООД

Счетоводни услуги

 

 
счетоводни услуги Пловдив - телефон 0884196510 +359 884 196 510
 
счетоводни услуги Пловдив - email office@bostoconsult.com 
счетоводни услуги Пловдив - адрес бул Руски 91 бул. "Руски" 91, гр. Пловдив

 

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги на месечен абонамент:

 • Организация на счетоводството на дружеството – изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика.
 • Текуща счетоводната отчетност съгласно НСФОМСП, МСС и изискванията на клиента.
 • Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС.
 • Изготвяне на синтетични и аналитични счетоводни справки.
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, съгласно критериите на ЗКПО.
 • Аналитично счетоводно отчитане на материалните запаси в отчитаните обекти: /магазини, складове, производствени цехове/.
 • Изготвяне на различни видове счетоводни справки за активите и пасивите на предприятието.
 • Изготвяне на счетоводни справки за наличие на вземания и задължения към трети лица.
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на ГФО: Баланс, Отчет за доходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал и всички приложения съгласно НСФОМСП и МСС.
 • Месечно счетоводно изготвяне и подаване в НАП на документи съгласно ЗДДС.
 • Изготвяне на необходимите платежни документи за разплащания с бюджета.
 • Изготвяне и представяне на годишния и междинен финансов отчет и годишната данъчна декларация.
 • Текущи финансови и счетоводни консултации и услуги.

Счетоводни услуги относно работните заплати и персонала - ТРЗ:

 • Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, прекратяване на трудови договори и други счетоводни услуги.
 • Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ и подаване в ТД на НАП.
 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори.
 • Изготвяне на месечна разчетно-платежна ведомост и фишове за заплати.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки, здравни вноски, данъци и др.
 • Изготвяне на всички видове служебни бележки и удостоверения.
 • Обработка и изчисляване на болнични листове и отпуски.
 • Поддържане на лични досиета на персонала.
 • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми.

Данъчни задължения и счетоводно обслужване:

 • Месечно изготвяне на дневници за покупки и продажби и справки - декларации по ЗДДС, VIES и Интрастат декларации, както и тяхното подаване в ТД на НАП.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.

Счетоводни услуги за физически лица:

 • Изготвяне годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 • Годишни финансови отчети на еднолични търговци.
 • Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък.
 • Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.
 • Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества.
 • Декларация по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти.
 • Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил.
 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот.
 • Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

 


View Larger Map

©  Босто Консулт ЕООД - счетоводство, счетоводни услуги в гр. Пловдив